Stadgar

 

OCEANSEGLINGSKLUBBEN     

STADGAR

2009-11-06

 

Reviderade 

2010-11-12 (§11)

2011-11-11 (§3)

2013-03-08 (§1)

2018-10-24 (§6 & §9)

                                                    

§ 1   

Föreningens ändamål

Föreningen ska främja medlemmarnas intresse för och kunskaper om långfärdssegling. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att anordna diskussioner, utbildningsverksamheter och samkväm, vara utgivare av klubbtidning samt upprätthålla webbplatsen osk.org.

Regionala/lokala arbetsgrupper skall kunna upprättas. Sådana arbetsgrupper skall anmälas till styrelsen.

 

§ 2

Föreningens firma och firmatecknare 

Föreningens firma är Oceanseglingsklubben. Föreningens firma tecknas av styrelsen och av den eller de som styrelsen särskilt utser till särskilda firmatecknare. 

 

§3

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är 1/1 - 31/12.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem kan den bli som vill verka för föreningens ändamål och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt erlägger fastställda avgifter. 

 

§ 5 Medlemsavgifter

Inträdes - och årsavgifter fastställs årligen av årsmötet. Styrelsemedlem samt funktionärer enligt, styrelsens beslut är befriade från årsavgift. 

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Stockholmsområdet och består av ordförande, sekreterare, kassör, klubbmästare, webbansvarig samt 4 övriga ledamöter och väljs av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt fördelar övriga ansvarsområden.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera medlemmar (utan rösträtt) som den finner ändamålsenligt.

 

Konstituerande sammanträde 

Styrelsen ska ha konstituerat sig inom 15 dagar efter årsmötet. 

 

Styrelsens uppgifter 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar för föreningen såvida inte annat föreskrives i föreningens stadgar. Styrelsen ska verkställa årsmötets beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper samt avge 

årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret. 

Styrelsen sammanträder när ordförande finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta. Styrelsens möten skall protokollföras. 

 

Beslut

Styrelsen är beslutsmässig då minst 4 ledamöter jämte ordförande eller vice ordförande är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Personval avgörs genom lottning

 

§ 7

Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av 2 på årsmötet valda revisorer. Revisorerna ska senast 3 veckor före årsmötet avge revisionsberättelse.

 

§ 8

Valberedning

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

 

§ 9

Årsmötet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålles inom tre månader efter utgången av varje räkenskapsår. 

Kallelse till årsmöte sker genom kungörelse i klubbtidningen samt på www.osk.org. 

Kungörelserna ska göras senast tre veckor före årsmötet och ska på hemsidan åtföljas av styrelsens årsberättelse samt balansräkning och resultaträkning. Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före mötet. 

 

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas i denna ordning:

 

1.              Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

                 Mötesordförande bör inte vara föreningens ordförande eller styrelsemedlem. 

2.              Fastställande av röstlängd. 

3.              Val av 2 protokoIIjusterare tillika rösträknare. 

4.              Fråga om mötet utlysts i enlighet med dessa stadgar. 

5.              Fastställande av dagordning. Medlem som önskar lägga till ärende under "övriga frågor "ska anmäla det här. 

6.              Styrelsens verksamhetsberättelse. 

7.              Styrelsens förvaltningsberättelse. 

8.              Revisorernas berättelse för verksamhets - räkenskapsåret. 

9.              Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser. 

10.            Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande räkenskapsåret. 

11.            Fastställande av medlemsavgifter och arvoden. 

12.            Val av ordförande för föreningen för en tid av två år. 

13.            Val av styrelseledamöter för en tid av två år. Ledamöterna väljs var för sig så att årligen hälften av ledamöterna väljs. Kassör, webbansvarig och två ledamöter                    väljs växelvis vartannat år med sekreterare, klubbmästare och två ledamöter. 

14.            Val av revisorer för en tid av två år. Väljs växelvis vartannat år. 

15.            Val av valberedning. 

16.            Behandling av i rätt tid till styrelsen inkomna motioner. 

17.            Övriga frågor. Här får endast frågor behandlas som anmälts  under Punkt 5. 

 

§ 10

Extra Medlemsmöte 

Extra medlemsmöte ska hållas när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när minst 10 % av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som ska behandlas. Kallelse till extra medlemsmöte ska ske minst en månad i förväg.

 

§ 11 

Rösträtt

Vid års- medlemsmöte har varje medlem 1 röst.  Familjemedlemsskap innehåller 

högst två röster. Medlem får utöva sin rösträtt via ombud. Ombudet skall vara medlem i föreningen och skall förete en skriftlig fullmakt inte äldre än ett år. Ingen får som ombud företräda mer än två medlemmar. 

 

§ 12

Beslut, omröstning och beslutsmässighet.

Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om någon så begär med votering. 

Omröstning sker öppet utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder, personval avgörs genom lottning. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denna är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

 

Årsmöte eller extra medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. 

 

§ 13 

Regler för ändring av stadgarna 

För ändring av dessa stadgar krävs 2 på varandra följande årsmöten. 

Beslutet ska biträdas av minst 2/3 av de vid mötena närvarande röstberättigade medlemmarna. 

Förslag till stadgeändring meddelas i samband med kallelse till årsmötet. Härvid ska såväl de befintliga stadgarna som förslaget till ändring redovisas. Medlem äger rätt att ställa förslag om stadgeändring varvid gäller vad ovan 

angivits i § 9                                  

 

§ 14

Utträde

Medlem anses ha utträtt ur föreningen om denne inte erlagt av årsmötet beslutad medlemsavgift. 

 

§ 15

Uteslutning

Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om denne kan anses ha motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller kan anses ha skadat föreningens anseende och intressen. 

Beslut om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälla att yttra sig inom av styrelsen beslutad angiven tid. 

I beslutet ska skälen för uteslutningen anges. I sådant beslut krävs kvalificerad majoritet

 

§ 16

Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen gäller samma regler som för stadgeändring. 

Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne. 

 

§ 17

Hedersmedlemskap

Styrelsen kan föreslå ett årsmöte att utse hedersordförande och hedersmedlem. Beslut att avge sådant förslag fattas av styrelsen i enighet genom sluten omröstning vid två sammanträden med minst fjorton dagars mellanrum. Om förslaget ej godtas protokollförs inte ärendet. 

Hedersordförande och hedersmedlem är befriade från avgifter till föreningen.

 

 

Om du vill ta läsa stadgarna i separat dokument trycker du på länken,  Stadgar