Integritets & GDPR policy

 

OSK´s Integritets- och GDPR-policy
Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
Oceanseglingsklubben, organisationsnummer 802009-0968, Oceanseglingsklubben, c/o Sjömansskolan, Box 9034, 102 71 Stockholm (nedan kallad OSK) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


I webtjänsten KanslietOnline hanteras klubbens personuppgifter enligt de nya GDPR-reglerna genom ett särskilt Personuppgiftsbiträdesavtal med Kansliet i Sverige AB, organisationsnummer 556763-2608.


Personuppgiftsansvarig: Styrelsen för Oceanseglingsklubben.
Systemägare:
Webmaster, Oceanseglingsklubben.

 

Föreningens ändamål
Oceanseglingsklubben, som bildades 1979, har till ändamål,

  • att inspirera och stärka medlemmarna och andra seglingsintresserade i deras ambition att förverkliga eller fortsätta sina långseglardrömmar.
  • Vi arbetar för alla som är seglingsintresserade med en målsättning att segla lite längre turer
  • OSK försöker underlätta dessa möten, kompetens och erfarenhetsöverföringar
  • OSK driver ett antal olika aktiviteter men letar aktivt och välkomnar alltid nya eldsjälar, idéer eller aktiviteter som hjälper oss att komma iväg på vår långfärd, eller fortsätta det vi redan påbörjat


På sidan STYRDOKUMENT finner Du Oceanseglingsklubbens stadgar och andra styrdokument.

 

Hur dokumenteras dina personuppgifter?

När Du är inloggad på medlemskontot kan Du själv söka fram, uppdatera och göra utdrag av Dina personuppgifter.

Du ansvarar själv för att de uppgifter som finns om dig i OSK´s matrikel är riktiga. Som medlem kan du själv redigera de egna uppgifterna på hemsidan.

Du ansvarar för att uppgifter i matrikeln om andra medlemmar inte förs vidare till utomstående och att sådana uppgifter inte används i kommersiellt syfte.

Första gången du loggar in på OSK.org kommer du behöva ge ditt samtycke till denna Integritets- och GDPR-policy. Ditt samtycke kommer att lagras i systemet med datum och tid.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att OSK ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
OSK behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t.ex. utbildningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner
(medlemsavgifter, deltagaravgifter och kursavgifter m.m.).
OSK är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i föreningens utbildningsverksamhet
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Utbildningar arrangerade av föreningen
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material och foton, på hemsida och sociala medier

 

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land eller tredje part och dina
personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Medlemsuppgifter publiceras i föreningens matrikel, som visas på hemsidan och som kan tas ut som pdf från hemsidan. Som medlem är det inte tillåtet att dela med sig av dessa uppgifter till tredje part.
Om du åtar dig funktionärsuppdrag i föreningen publiceras ett urval av dina kontaktuppgifter på föreningens (
externa web, http://www.osk.org =) hemsida

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling

Laglig grund

Hantering av medlemskap i föreningen

Avtal

Föreningsadministration

Avtal

Deltagande i föreningens utbildningsverksamhet

Avtal

Sammanställning av statistik och uppföljning

Intresseavvägning

Utbildningar arrangerade av föreningen

Samtycke

Kontakt med föreningen

Intresseavvägning

Besök på vår hemsida

Samtycke

Publicering av material på hemsida och sociala medier

Intresseavvägning

Kontakt med associerade
organisationer

Intresseavvägning

Kontakt med leverantörer

Intresseavvägning

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
OSK kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Personuppgifter som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse gallrar vi löpande. Det innebär att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till redovisningslagen (fakturor och betalningar).

 

 

Vilka rättigheter har du?
Du som är registrerad i OSK har flera rättigheter som du bör känna till. Dessa kan du hitta på datainspektionens hemsida via denna länk: Datainspektionen.

Du kan begära ett registerutdrag från vår webmaster.

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta Styrelsen på mail styrelsen@osk.org (se kontaktuppgifter under Om oss/Styrelse).

 

Om du vill ha Integritetspolicyn i ett separat dokument klickar du här