Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Oceanseglingsklubben. Du kan ta del av fullständiga policys etc. via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att främja medlemmarnas intresse för och kunskaper om långfärdssegling genom erfarenhetsutbyte mellan dom som varit ute på långfärd och dom som drömmer och planerar för detta. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här (stadgar) hittar du våra stadgar.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritets och GDPR policy.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, mm.

Vår fulla Integritets och GDPR policy hittar du här (Integritets och GDPR policy).

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär tex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).


Version 102, senast uppdaterad 10 dec 2019, 06:19